НАРОДНА РАДИОНИЦА

333 типа жена у Црној Гори

1699

Сакупио: Милутин Вујисић Сокос

Алапача, арлакуша, авијес, аветница, авраула, арџиница, акреп.

Бикуља, безобразница, белајница, бадавница, бечоока, блесача, будалача, брусојка, брецача, бркача.

Вражоока, варакача, врцогуза, врагосиса, вилокоса, вирогуза, видра, вукуља, вртирепка.

Гиликача, главурдача, гњилогуза, гологуза, гурбетка, гибетка, гороломка, гадура, галатница, глибуља, гузичарка, гицогузна, гузна.

Дунда, домодржница, дочекница, дивљакуша, давалица, дародајка, доконица.

Ђутурумка, ђипуша, ђипача.

Жаронога, жишкосиса, жудница, жарогуза.

Змијоока, зор-ђевојка, звизна, звиздуља, завађача, задртуља, заживача, звијук, звекница, злобница, зорница, звјездоока, зазорљивка, зловременица, зарозача.

Ибретница, ибретуља, ископница, искобница.

Јебачица, јурокошка, јаракача, језичка, јаловача, јебаљка, јебозовна.

Каштиг, курцана, калијежница, кломпача, куштра, калаштура, курва, курвече, курвештија, кочоперка, крушкосиса, кучка, ковјесница, клеветница, кобиленда, кутарача, козоглава.

Ломикурка, луспрда, лајура, лакосанка, лакосјена, лактача, лака, лапрдало, лисица.

Љуљокука, љубавница, љуљна.

Милетка, манитуља, мељогуза, мртвогуза, мекопизда, мучногуза, мелемница, маштрача, мацупача, мушкарача, мушкобањаста, милосница, милогласа, мудолатка, мутикаша, медењача, млатикурка.

Неуредница, несавитка, несмиреница, намигуша, незајазница, наћвара, несојница, неасулница, несталница, набодица, небасташница.

Њуња, њуњача.

Осмосиса, обличаница, обер-курва, оберуша, опајдара, оштроконџа, офурсатка, оћкана, образница, ојкача, оштаплерка, обигруша, окидуша, обијуша, овца.

Пиликтача, пишпилик, планинка, пожмирепка, пусница, пчелица, премигуша, прдна, печобразница, пркнача, профојла, пичкара, пасјача, писмилетка, псовачица, плећача, претварача, прежача, путрашица, паћеница, палацара, пробијуша.

Руменка, разговорница, рогача, распикућа, разумница.

Сулудница, сторучица, скорупача, свитогузна, сиктача, сисотреска, стисконога, свилорепа, сунетка, сисна, самирница, скорељача, сладокурка, свилокоса, снебивача, слезина, суморка, студенуша, спопадуља, селобера, сексана.

Трапавица, трапађоза, тропичка, тонтрљача, трчикурка, трнопиша, торокуша, трбосиса, тарафунда, тентача, тељизгача, тетуљача, трупонога, тешкосјена, тонтача, таличница, тркопиша.

Ћипрана, ћепаница, ћеретача, ћикарача, ћућурача.

Утнутуља, утињача, утурача, угасница, успаљеница, умилница, удреница, урокљивка, уждивеница.

Фицморепа, фићмача, фиштипизда, фиља, фунда, факир, фаћкалица, фиштиперка, фиштача, форкија, фигањ, фатачица, фурсатница, фузла, фукача.

Хајерница, хајдара.

Цркњача, цмиљока, цириктача, цурбаба, цуњалица.

Чисница, чистуница, чарапача, чума.

Џимрогуза.

Штригља, штекница, шакламача, шлашњача, шаврдача, шорлача, швања, шпијундара, шиљокурка, шолопрда.